Je znakový jazyk mezinárodní?

Ne, znakový jazyk není mezinárodní. V každé zemi existuje národní znakový jazyk, u nás je to český znakový jazyk (ČZJ). Dále existují například německý znakový jazyk, americký znakový jazyk, britský znakový jazyk, australský znakový jazyk, atd. U národních znakových jazyků je odlišná zejména znaková zásoba, různé fráze a specifické znaky Neslyšících. Ve dvou národních znakových jazycích sice mohou existovat dva stejné znaky, ale jejich význam je často v každém národním znakovém jazyce odlišný. Nicméně je pravda, že u všech znakových jazyků ve světě lze vysledovat některé společné prvky. Je to způsob existence, využití znakovacího prostoru, různé gramatické struktury, které jsou do určité míry společné pro všechny znakové jazyky. Díky tomu se neslyšící z různých států bez větších problémů mezi sebou domluví o základních tématech. Po krátké době si ujednotí znakovou zásobu pro dané pojmy a s využitím podobných gramatických pravidel národních znakových jazyků si vytvoří komunikační kód pro jejich konkrétní komunikační situaci.

Kdo vymyslel znakový jazyk?

Národní znakové jazyky nikdo nevymyslel, vznikly přirozenou cestou stejně jako všechny ostatní jazyky. V každé zemi existovala nějaka skupina neslyšících lidí, která měla potřebu se mezi sebou domluvit a spontánně si tak vytvořili svůj jazyk, který se dále rozširoval a vyvíjel. Toto je i důvod, proč nemohou být znakové jazyky na celém světě stejné.

Za jak dlouho se naučím český znakový jazyk?

Na tuto otázku Vám nemůžeme jednoznačně odpovědět, je to velmi individuální. Učit se český znakový jazyk je stejné jako učit se kterýkoliv jiný cizí jazyk. Každý člověk se učí různě rychle, každý má různé nadání na jazyky. Záleží také na tom, k jakému účelu chcete český znakový jazyk používat a zda máte nějaké další kontakty s Neslyšícími i mimo kurz.

Proč pořád používáte termín český znakový jazyk a ne znaková řeč?

Uvědomujeme si, že v širokké veřejnosti se používá většinou termín "znaková řeč". Můžete se také setkat s mnoha "kurzy znakové řeči". Tento termín je matoucí, podle Zákona o znakové řeči (1998) pod něj spadá, jak "český znakový jazyk", tak i znakovaná čeština". Mezi nimi však je velký rozdíl. Podrobné vysvětlení těchto pojmů najdete v sekci TERMINOLOGIE
V naší organizaci se zaměřujeme na výuku českého znakového jazyka, protože našílm cílem je, aby se naši studenti dorozuměli s neslyšícími lidmi. Bohužel mnoho kurzů, kde se vyučuje "znaková řeč", se zaměřuje na výuku znakované češtiny. Lektoři svým studentům tyto termínyy asni neobjasní. Studenti investují svůj čas i peníze do něčeho, co ani nebudou moci použít v komunikaci s neslyšícími lidmi.

Jak rozeznám kurz českého znakového jazyka od kurzu znakované češtiny?

Jednoduše - v kurzu znakované češtiny se budete většinou učit pouze znaky. V kurzu českého znakového jazyka se oproti tomu budete učit i gramatiku, budete používat jiný slovosled než v českém jazyce, budete se učit, jak používat mimiku jako součast gramatiky, seznámíte se s orálními komponenty, inkorporací, klasifikátory atd.

Proč si říkáte Neslyšící s velkým N?

My, Neslyšící, vnímáme sami sebe jako jazykovou a kulturní minoritu. Necítíme se být postižení, nemáme pocit ztráty nebo nějakého nedostatku. Máme pouze jiné vnímání světa a používáme jiný jazyk než slyšící většina. Velké začáteční písmeno tedy znamená název jazykové a kulturní menšiny. Výraz Deaf (Neslyšící) se začal poprvé používat v USA v 60.letech 20.století a velmi rychle se rozšířil po celém světě. V 90.letech se tento termín začal používat i v České republice.

Dostanu u Vás nějaké materiály?

Vzhledem k tomu, že znakový jazyk existuje v trojrozměrném prostoru, nelze jej zaznamenat na dvojrozměrný formát, tedy na papír. Proto neexistují žádné "učebnice" v klasickém slova smyslu jako je tomu u mluvených jazyků. Ideálními materiály pro potřeby znakového jazyka jsou videa, CD či DVD. Na vývoji těchto pomocných materiálů pro všechny naše kurzy v současné době pracujeme. I nadále ale zůstane tím nejdůležitějším výuka neslyšícího lektora pomocí přímé metody. Během výuky v našich kurzech budete dostávat tištěné materiály, které se budou vztahovat k právě probranému tématu.

Můžu se naučit český znakový jazyk ze slovníku? Jaké slovníky byste mi doporučili?

Žádný jazyk se nemůžete naučit pouze ze slovníku. Umíte si představit, že byste se naučili anglická slovíčka, spojovali je do českých vět a vydávali výsledek za angličtinu? Žádný Angličan by Vám asi nerozuměl. Stejné je to i se znakovým jazykem. Nemůžete se učit pouze slovní zásobu, musíte se učit zejména gramatiku jazyka. Slovníky je možné používat pouze jako doplňkový materiál.
Bohužel v současné době neexistuje žádný kvalitní obecně zaměřený slovník českého zna,kového jazyka, který bychom Vám mohli doporučit. Materiály v tištěné podobě, které jsou staršího data, neodpovídají českému znakovému jazyku, mnoho znaků je zastaralých, špatně vybraných či nesprávně artikulovaných. Tštěné slovníky navíc nemají možnost zachitit znak v pohybu, je tedy poměrně náročné z obrázku správně znak napodobit. Novější materiály, které jsou na CD či DVD, opět doporučujeme používat pouze jako doplňkový materiál. Je také důležité všechny znaky si ověřovat u samotných rodilých mluvčích, bohužel se totiž stává, že i těchto slovnících se vyskytují znaky, které Neslyšící ve skutečnosti nepoužívají.
Lingvistický výzkum znakového jazyka v České republice postupuje kupředu, proto pevně věříme, že v blízké budoucnosti budeme mít dostatek doplňkových materiálů k výuce českého znakového jazyka, kvalitní slovníky nevyjímaje.

Jak mě mohou učit neslyšící lektoři? Nebudu jim rozumět!

Výuka probíhá tzv. přímou metodou. Znamená to, že při výuce je používán pouze český znakový jazyk a Vy se učite myslet v tomto jazyce. Je to podobné, jako když se učí jazyk malé dítě. Také je schopno naučit se jazyk, a není to prostřednictvím jiného jazyka. Jen pro zajímavost - mezi naše studenty patří i studenti zahraniční, bez jakékoli znalosti českého jazyka.
Nemusíte se ale bát - je samozřejmostí, že na první hodině kurzu v úrovni začátečníku Vás přívítá organizátor spolu s tlumočníkem českého znakového jazyka. Organizátor Vám vše vysvětlí, tlumočník bude vše překládat do mluveného jazyka a Vy budete mít možnost se na cokoliv zeptat. Po tomto úvodu už Vás bude učit jen neslyšící lektor a vše určitě zvládnete sami.

Mohu se na kurz přihlásit jako slyšící nebo jsou kurzy určeny jen pro zájemce se ztrátou sluchu?

Samozřejmě, že můžete! Kurzy jsou určeny v první řadě slyšícím studentům. Pokud se však chce přihlásit i zájemce se ztrátou sluchu bez znalosti českého znakového jazyka, také  to není problém.

Co bude výstupem Vašich kurzů? Dostanu nějaké osvědčení?

Naše skupinové kurzy jsou po každém absolvovaném modulu zakončeny zkouškou. Absolvování zkoušky je podmínkou pro postup do navazujícího kurzu vyšší vědomostní úrovně. Po úspěšném zvládnutí zkoušky dostávají studenti osvědčení o absolvování kurzu.

Máte nějaké věkové omezení pro účast ve Vašich skupinových kurzech?

Naše skupinové kurzy jsou koncipované jako kurzy pro dospělé. Proto máme stanovenou spodní věkovou hranici pro účast v našich skupinových kurzech, která je 15 let. Žádnou horní věkovou hranici pro účast v našich skupinových kurzech samozřejmě nemáme.

Kdybych měl problémy s výukou ve skupině, mám nějakou možnost se látku doučit?

Pokud student zjistí během skupinové výuky, že má nějaký problém, může se na nás obrátit a připlatit si individuální výuku se svým lektorem. Počet hodin, které je potřeba absolvovat pro doplnění učiva, závisí na rozhodnutí studenta a doporučení lektora.

Učil jsem se znakový jazyk v jiné organizaci a nyní bych chtěl chodit k Vám. Nevím, do jaké skupiny se přihlásit. Jak mám postupovat?

Odhadněte svoje znalosti, vyberte si některý z kurzů a pošlete nám přihláškový formulář. Napište do něj, jaké jsou Vaše zkušenosti se znakovým jazykem, jak dlouho a kde jste se jej učil apod. Spolu s potvrzením Vaší přihlášky a podrobnými informacemi o kurzu Vám pošleme i pozvánku na phovor, který před nástupem do kurzu absolvujete. Dle tohoto pohovoru poznáme, která skupina vám bude nejlépe vyhovovat.

Nechápu, proč odmítáte, když ukazuji a současně mluvím nahlas. Proč jste proti tomu?

Pokud chcete ukazovat a zároveň mluvit, nejedná se o český znakový jazyk, budete používat znakovanou češtinu. Mějte na paměti, že český znakový jazyk nemá nic společného s češtinou! Pokud chcete používat český znakový jazyk a dorozumět se s Neslyšícími, je nemožné u znakování zároveň používat češtinu.
Máte-li zájem naučit se znakovanou češtinu, je to naprosto v pořádku, naše organizace ale kurzy znakované češtiny nenabízí. Pokud chcete navštěvovat naše kurzy, prosíme Vás o dodržování našich pravidel zaměřených na výuku českého znakového jazyka.

Nerozumím tomu, proč se u českého znakového jazyka používá mimika, dělat grimasy není přeci slušné!

Grimasa není totéž co mimika. Pro mnoho lidí je těžko představitelné, že by výrazněji používali mimiku, ale je důležité si uvědomit, že mimika je součástí gramatiky znakového jazyka. Pro lepší pochopení dodáváme, že znakový jazyk používá dvě základní skupiny prostředků. Do první patří tzv. manuální prostředky, což jsou znaky. Do druhé skupiny řadíme tzv. nemanuální nosiče významu, mezi kkteré patří mimika, pohyb horní části těla, oční kontakt, aj. Během ukazování se užívají současně oba prostředky, které jsou od sebe neoddělitelné a nezbytné pro pochopení významu sdělení. Když mimiku správně použijeme, rozlišíme komunikační funkci sdělení (oznámení, otázku, rozkaz),. novou a starou informaci apod. Mimika také zasutpuje intonaci, melodii a rytmus, které se nachází u mluvených jazyků.

Proč jsou Vaše kurzy dvakrát týdně? Nestačila by výuka jen jednou týdně?

Ze zkušenosti se nám osvědčilo, že při frekvenci jednou týdně studenti hodně látku zapomínají a podstatně více času se stráví opakováním. Frekvence dvakrát týdně je opravdu minimum potřebné pro kvalitní výuku znakového jazyka. Pokud někdo nemůže výuku dvakrát týdně absolvovat je zde možnost individuálního kurzu, který se plně přizpůsobí potřebám studenta.

Pořádáte také kruzy českého znakového jazyka i pro neslyšící, kde byste je naučili, jak správně ukazovat? Něco podobného jako jsou hodiny českého jazyka ve školách pro slyšící?

Žádné kurzy českého znakového jazyka pro neslyšící nepořádáme. Nejlepší cesta pro neslyšící, kteři si nejsou jisti svojí kompetencí v českém znakovém jazyce, je kontakt s komunitou Neslyšících. Navíc naše organizace není odborníkem na "spisovný český znakový jazyk" - nic takového neexistuje. Český znakový jazyk nemá žádnou ustálenou spisovnou formu, je to živý jazyk, který se neustále vyvíjí a je potřeba se jej učit od jeho uživatelů.

Jak to, že jsou všechny Vaše texty bez chyb? Myslela jsem že neslyšící mají problémy s češtinou. Píšou za vás texty slyšící?

Odpovědi na této i dalších stránkách jsou odpovědmi Neslyšících. Texty jsou napsány bezchybně proto, že naše odpovědi jsou překládány z českého znakového jazyka do češtiny prostřednictvím profesionálních tlumočníků českého znakového jazyka.

Jste občanské sdružení. Proč jsou Vaše kurzy placené?

Ano, jsme občanské sdružení a jako takové nemůžeme vytvářet žádný zisk. S výukou jsou ale samozřejmě spojeny výdaje, které musí být uhrazeny - nájemné, energie, platy lektorů, účty za telefon atd. Všechny naše přijmy od našich studentů používáme k uhrazení výdajů a zkvalitňování našich služeb. Ceny našich kurzů se tak snažíme dlouhodobě udržovat na nejnižších možných částkách.

/převzato www.pevnost.com/

© 2017 3Dimenze, z.s.
All rights reserved